Καταστατικό 2018-01-20T00:29:37+02:00

[download id=”223″]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ ( Ε . Ο . ΘΑ.)
GREEK THALASSAEMIA FEDERATION

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Ομοσπονδία με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ (Ε.Ο.ΘΑ.) και με απόδοση στα αγγλικά, «GREEK THALASSAEMIA FEDERATION», με έδρα την πόλη της Αθήνας, και οδό Μακεδονίας 11».

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ

1. Η αλληλεγγύη, η σύσφιξη των σχέσεων και ο συντονισμός της δράσης μεταξύ των συλλόγων – μελών όλης της χώρας με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας), Δρεπανοκυτταρικής και Μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας τα οποία στο εξής και για τα υπόλοιπα άρθρα του καταστατικού θα περιγράφονται με τον όρο Θαλασσαιμία, και η επιδίωξη λύσεων στα πάσης φύσεως προβλήματα όλων των ατόμων της χώρας με τις ανωτέρω νόσους.
2. Η προώθηση και εξειδίκευση της θεραπευτικής αντιμετώπισης της
Θαλασσαιμίας με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε πάσχοντα και τα διεθνή πρωτόκολλα θεραπευτικής αγωγής. Η πρόληψη των δευτερογενών παθήσεων, καθώς και η ριζική θεραπεία της Θαλασσαιμίας. Η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας σε σχέση με την Θαλασσαιμία και τις σχετικές επιπλοκές.
3. Η συντονισμένη δράση ενεργειών για την ενδυνάμωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου της χώρας, η εξασφάλιση της αντιμετώπισης επί 24ωρου βάσεως κάθε περιστατικού από εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και η οργάνωση Περιφερειακών Κέντρων Αναφοράς για την Θαλασσαιμία σε όλη τη χώρα ανά Περιφερειακό Σύστημα Υγείας.
4. Η προώθηση με κάθε μέσο της ανάπτυξης του θεσμού της εθελοντικής
αιμοδοσίας, με σεβασμό και εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπουν την εθελοντική αιμοδοσία, καθώς και η ανάδειξη της έλλειψης αίματος ως μεγάλου εθνικού θέματος.
5. Η συμμετοχή και η συνεργασία της Ε.Ο.ΘΑ. με επιστημονικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε Ελληνικό ή διεθνή φορέα, για την από κοινού αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας και των κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν απ’ αυτά.
6. Η μόρφωση, επαγγελματική αποκατάσταση των Θαλασσαιμικών και η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο ως ισότιμων και χρήσιμων μελών, καθώς και η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 21
Παρ.6 του Ελληνικού Συντάγματος και των κανόνων και συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή ειδικής μέριμνας από το κράτος στα άτομα με αναπηρίες.
7. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο των Θαλασσαιμικών, που απαρτίζουν τους συλλόγους – μέλη, με σεβασμό στην προσωπικότητα τους.
8. Η λειτουργία ξενώνα για τους Θαλασσαιμικούς που μεταβαίνουν στις
μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες για θεραπεία.
9. Η πρόληψη της Θαλασσαιμίας και η ενημέρωση του πληθυσμού με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικότητας των ίδιων των Θαλασσαιμικών και του δικαιώματός τους στη ζωή.
10. Η προστασία των Θαλασσαιμικών με κάθε νομικό ή ένδικο μέσο από κάθε είδους δυσμενή διάκριση ή παροχή μειωμένης κρατικής, κοινωνικής ή ιατρικής φροντίδας και η με κάθε μέσο υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους ως ατόμων με αναπηρία.
11. Η κάθε είδους δράση, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των Θαλασσαιμικών.
12. Η αντικατάσταση του όρου Μεσογειακή Αναιμία με τον όρο Θαλασσαιμία, σε όλους τους υπάρχοντες νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και όπου αναφέρεται ο όρος Μεσογειακή Αναιμία. Την καθιέρωση επίσης του όρου στους νόμους που πρόκειται να εκδοθούν.
13.Η αντικατάσταση του όρου «Δρεπανοκυπαρική Αναιμία και Μικροδρεπανοκυπαρική Αναιμία» με τον όρο «Δρεπανοκυπαρική Νόσος» (Δρεπανοκυπαρική Αναιμία και Μικροδρεnανοκυπαρική Αναιμία) σε όλους τους υπάρχοντες νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και όπου αναφέρεται ο όρος «Δρεπανοκυπαρική Αναιμία και Μικροδρεπανοκυπαρική Αναιμία». Την καθιέρωση επίσης του όρου στους νόμους που πρόκειται να εκδοθούν.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο μέσο όπως:
1. Η δημιουργία επιστημονικού κέντρου για την προώθηση και τελειοποίηση των μεθόδων θεραπείας και πρόληψης της Θαλασσαιμίας και η ενίσχυση κάθε ερευνητικού προγράμματος σχετικού με αυτή, καθώς και η δημιουργία ειδικού κεφαλαίου, που θα καλύπτει τα έξοδα μετεκπαίδευσης επιστημόνων, που ασχολούνται με θέματα της Θαλασσαιμίας.
2. Η συγκρότηση ομάδων συμβούλων από εξέχουσες προσωπικότητες

στους τομείς της Θαλασσαιμίας (ερευνητικοί, κοινωνικοί, ιατρικοί, διοικητικοί, νομικοί, γραμμάτων και τεχνών), και η συμμετοχή με ειδικευμένους εκπροσώπους στις επιτροπές του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και οποιασδήποτε άλλης κρατικής υπηρεσίας.
3. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρίες αστικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα έσοδα των οποίων θα διατίθενται για τους σκοπούς της Ε.Ο.ΘΑ.
4. Η ίδρυση Ινστιτούτου ή Κέντρου Αναφοράς ή Παρατηρητηρίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και την ενημέρωση των Θαλασσαιμικών, των ιατρών, της κοινωνίας, της πολιτείας, κάθε οργανισμού στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο διεθνή χώρο για θέματα Θαλασσαιμίας (Οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, εκπόνηση μελετών, έκδοση εντύπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού κ.λ.π.).
5. Η συμμετοχή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων σε συνεργασία με τους φορείς της, καθώς και με άλλες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και μη, της Ελλάδας και του εξωτερικού.
6. Η προώθηση και η ανάπτυξη δομών και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) για την επαγγελματική αποκατάσταση των Θαλασσαιμικών.
7. Η συμμετοχή σε τριτοβάθμια όργανα και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Θαλασσαιμικών μέσω αυτών.
8. Η συνεργασία με φορείς και οργανώσεις εθελοντών αιμοδοτών και δωρητών οργάνων, που σκοπό έχουν την καθιέρωση του θεσμού της εθελοντικής, ανώνυμης και μη ανταποδοτικής αιμοδοσίας και δωρεάς οργάνων στη χώρα μας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Η Ε.Ο.ΘΑ. συγκροτείται από τους συλλόγους Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας), της Δρεπανοκυτταρικής και της Μικροδρεπανοκυτταρικής Αναιμίας της χώρας μας.
Για να γίνει ένας σύλλογος μέλος της Ομοσπονδίας απαιτείται αίτηση του
Δ.Σ. του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου που αποφάσισε την εγγραφή, συνοδευόμενη από:

α. Ονομαστική κατάσταση των εγγεγραμμένων μελών του συλλόγου
β. Κατάλογο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που έλαβαν μέρος στη συνέλευση αυτή
γ. Πίνακα των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου
δ. Αντίγραφο του καταστατικού του συλλόγου, επικυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές
ε. Αντίγραφο πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής της Γενικής
Συνέλευσης του συλλόγου

2. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία, εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος συλλόγου στο μητρώο των μελών, ή απορρίπτει την αίτηση. Η απόρριψη, πρέπει να είναι
αιτιολογημένη.

α. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται με έγγραφο στον ενδιαφερόμενο σύλλογο το αργότερο σε δυο μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησης
β. Ο σύλλογος, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε από το Δ.Σ., μετά την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, η οποία αποφαίνεται οριστικά για την έγκριση ή την
απόρριψη της αίτησης

3. Επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ., φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.
4. Μεγάλοι χορηγοί μπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι προσφέρουν στην Ομοσπονδία σημαντικές δωρεές, για την προαγωγή των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΚΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Ε.Ο.ΘΑ

1. Οι σύλλογοι-μέλη της Ομοσπονδίας καταβάλλουν:
α. Δικαίωμα εγγραφής 50 Ευρώ.
β. Ετήσια εισφορά 30 Ευρώ για κάθε αντιπρόσωπο, που εκπροσωπεί το σύλλογο στην Ομοσπονδία.
γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξομειώνονται το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή να επιβάλλεται η καταβολή έκτακτης

εισφοράς. Κάθε σύλλογος-μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ομοσπονδία, αφού προηγουμένως υποβάλει αίτηση για τη διαγραφή του. Υποχρεούται όμως να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερημένες εισφορές του, μέχρι την ημέρα διαγραφής του, δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα διεκδίκησης στην περιουσία της Ε.Ο.ΘΑ. Σύλλογοι-μέλη, οι οποίοι δεν κατέβαλαν την εισφορά τους μέχρι την έναρξη της Γ.Σ., δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Μέλη, τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους για ένα τρίμηνο από τη λήξη του λογιστικού έτους, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. Η διαγραφή λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 και ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση προ δύο μηνών. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας των μελών αυτών να καταβάλλουν τις εισφορές τους, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση.
δ. Το Δ.Σ. επανεγγράφει τα διαγραφέντα μέλη, μετά τη λήξη της εκκρεμότητας.
2. Τα ταμειακά εντάξει μέλη-σύλλογοι, τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων έχουν δικαίωμα:
α. να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ. με τους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι ελέγχουν κατά τη διάρκεια τους τις πράξεις της Διοικήσεως, εκλέγουν και εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση και αφορά στους σκοπούς της Ε.Ο.ΘΑ.
β. να απολαμβάνουν πάσης ωφέλειας και εξυπηρέτησης που νόμιμα επιδιώκεται από την Ε.Ο.ΘΑ.
γ. να ζητούν την κάθε είδους κάλυψη της Ομοσπονδίας – νομική,
οργανωτική, ηθική, επικοινωνιακή – για την προώθηση του έργου τους.
δ. να λαμβάνουν γνώση όλων των πρακτικών των συνεδριάσεων, των βιβλίων και εγγράφων που τηρεί η Ομοσπονδία, μετά από αίτηση τους.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε σύλλογος – μέλος που η δραστηριότητά του είναι αντίθετη με τις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ε.Ο.ΘΑ. ή που εμποδίζει εμπράκτως την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ή προσβάλλει συστηματικά το ήθος και την εντιμότητα του Δ.Σ. καλείται εγγράφως σε απολογία από το Δ.Σ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη συζήτηση της υποθέσεως.

Αν το ενδιαφερόμενο μέλος δεν υποβάλλει την απολογία του γραπτώς ή δεν παραστεί κατά την συζήτηση της υποθέσεως του, το ΔΣ αποφασίζει και χωρίς να παρίσταται, αν θα παραπέμψει το θέμα στη ΔΣ για επιβολή κυρώσεων.
2. Κάθε σύλλογος-μέλος διατηρεί την αυτοτέλεια του και η Ομοσπονδία δεν δικαιούται να επεμβαίνει στις εσωτερικές του υποθέσεις, εκτός εάν η πλειοψηφία των μελών του Συλλόγου το ζητήσει εγγράφως.
3. Κάθε σύλλογος-μέλος οφείλει να ζητεί τη συνεργασία της Ομοσπονδίας και να συμβαδίζει με τις θέσεις της, όταν ενεργεί για θέματα πανελλαδικού ενδιαφέροντος όπως π.χ. ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας πανελλαδικά, ασφάλεια μεταγγίσεων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, επαγγελματική αποκατάσταση, προνοιακό επίδομα κλπ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Τακτικοί πόροι της Ε.Ο.ΘΑ. είναι το δικαίωμα εγγραφής μελών, οι υποχρεωτικές σ’ αυτήν ετήσιες συνδρομές, οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές του Δημοσίου και Δημόσιων Οργανισμών.
2. Έκτακτοι πόροι είναι τυχόν δωρεές προς την Ε.Ο.ΘΑ., ιδιωτών και Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και κληρονομιές και κληροδοσίες, οι έκτακτες εισφορές των μελών και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
3. Για την οικονομική ενίσχυση της Ε.Ο.ΘΑ. δύναται η διοίκηση να οργανώνει κάθε είδους εκδηλώσεις, εορτές, χοροεσπερίδες, συνεστιάσεις, εκδρομές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αγορές, λαχεία κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 8
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της Ε.Ο.ΘΑ. είναι:
1. H Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών, που είναι το ανώτατο, κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από επτά (7) μέλη.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη.

ΑΡΘΡΟ 9
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΘΑ. αποτελείται από αντιπροσώπους συλλόγων-μελών, που εκλέγονται σύμφωνα με το Άρθρο 16. Συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά κάθε χρόνο σε Εθνική κλίμακα, έκτακτα δε, όποτε το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. όπου αναγράφεται το προς συζήτηση θέμα.
Το Δ.Σ. υποχρεούται σ’ αυτή τη περίπτωση να καλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
2. Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τριμελές προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, που εκλέγονται με ανάταση της χειρός. Επίσης, εκλέγονται δύο τουλάχιστον αναπληρωτές τους.
Η Γ.Σ. διευθύνεται μέχρι την εκλογή του προεδρείου της, από προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία του Δ.Σ. ή τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι διαπιστώνουν την απαρτία ή μη της Γ.Σ. και πραγματοποιούν τη διαδικασία της εκλογής του προεδρείου της Γ.Σ.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των συλλόγων-μελών και είναι άκυρες αν δεν παρέστησαν σ’ αυτές το 50% συν 1 τουλάχιστον του όλου αριθμού αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων εκπροσώπων μελών.
α. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση καλείται δεύτερη συνέλευση μετά από επτά το λιγότερο και δέκα πέντε το πολύ ημέρες με τα ίδια θέματα. Η απαρτία της συνέλευσης αυτής δεν μπορεί να είναι κάτω του ενός τρίτου (1/3) του όλου αριθμού των αντιπροσώπων των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων εκπροσώπων μελών.
β. Αν δεν ευρεθεί σε απαρτία και η δεύτερη αυτή συνέλευση, καλείται τρίτη εντός δέκα (10) το πολύ ημερών, της οποίας η απαρτία δέον να είναι το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων εκπροσώπων μελών.
4. Για τη λήψη όμως αποφάσεως σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Ε.Ο.ΘΑ. απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των αντιπροσώπων των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων εκπροσώπων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός σε περίπτωση δε αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία, μόνον αν ζητηθεί τέτοια και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.
5. Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., υπογράφονται δε από αυτόν και τον Γενικό Γραμματέα, με φροντίδα του οποίου αποστέλλονται ταχυδρομικώς προς κάθε ένα από τα γραμμένα μέλη είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνέλευση. Η πρόσκληση αναγράφει με σαφήνεια τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται και στο γραφείο της Ε.Ο.ΘΑ..
6. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους. Γίνεται ανάγνωση του απολογισμού και του ισολογισμού της ταμειακής διαχείρισης καθώς και της έκθεσης της Εξελεγκτική Επιτροπής επί του ελέγχου της διαχείρισης.
Κατόπιν η Γ.Σ. αποφαίνεται για την έγκριση η όχι, τόσο του ισολογισμού
όσο και του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Ε.Ο.ΘΑ. διοικείται από 13μελές (δεκατριαμελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των συλλόγων – μελών, η οποία καλείται για τον σκοπό αυτό σε μυστική ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αποτελεί το κατευθυντήριο όργανο της Ομοσπονδίας, χαράσσει την πολιτική της και διαμορφώνει τις θέσεις της για όλα τα θέματα στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
Αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία, Έφορο και τρεις Συμβούλους.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριών ετών. Αρχίζει την επόμενη των αρχαιρεσιών και λήγει την προηγουμένη του τρίτου από την εκλογή του, έτους. Μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και την ανάληψη των καθηκόντων της, η παλαιά διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Ε.Ο.ΘΑ..

3. Οι σύμβουλοι που εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους συνερχόμενοι εντός δέκα (10) το πολύ ημερών μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου για τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο πλειοψηφών Θαλασσαιμικός, εφ’ όσον
αποδέχεται τη θέση. Εάν ο πλειοψηφών Θαλασσαιμικός δεν αποδέχεται τη θέση του Προέδρου, διενεργείται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη θέση αυτή, Θαλασσαιμικών.
Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών, με μυστική ψηφοφορία εφ’ όσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, τους συμβούλους για τις υπόλοιπες θέσεις.
Για κάθε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των
ισοψηφούντων υποψηφίων.
Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος αναλαμβάνει αμέσως την συνέχιση της διαδικασίας.
5. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει την υπηρεσία από το προκάτοχο Δ.Σ.,
υπογραφομένου σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της κινητής,
ακίνητης και οικονομικής περιουσίας.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε αν θεωρήσει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή επτά (7) από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία υποβάλλουν έγγραφη αίτηση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Πρόεδρος αρνείται να συγκαλέσει το Δ.Σ., τότε αυτό συγκαλείται και συνεδριάζει με την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. που ζήτησαν τη σύγκλιση του.
7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις, λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπευθύνως την Ε.Ο.ΘΑ. βάσει των νόμων του Κράτους και του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Ο.ΘΑ., λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την Ομοσπονδία και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της Ε.Ο.ΘΑ.
9. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΘΑ. μπορεί να συγκροτεί ολιγομελείς ή πολυμελείς
επιτροπές με αποστολή τη σωστή πληροφόρηση της διοίκησης και της
Ε.Ο.ΘΑ. και των Δ.Σ. των συλλόγων-μελών για την αντιμετώπιση και

επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων των Θαλασσαιμικών. Με εσωτερικό κανονισμό θα αντιμετωπισθούν οι λεπτομέρειες για τη δράση τους. Προσλαμβάνει υπαλλήλους, εάν το κρίνει αναγκαίο για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.Ο.ΘΑ. και καθορίζει την αμοιβή τους.

ΑΡΘΡΟ 11
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι 7μελής και εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τέσσερα μέλη, τα οποία εκλέγονται από το Δ.Σ.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνοντας στις αναγκαίες ενέργειες και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα. Λαμβάνει αποφάσεις για τρέχοντα θέματα της Ομοσπονδίας, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
3. Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ή έκτακτα όποτε ο Πρόεδρος ή τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη της το κρίνουν απαραίτητο. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.
Κατά τις συνεδριάσεις της τηρούνται πρακτικά των αποφάσεων της.
4. Μέλος της εκτελεστικής που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις συνεχόμενες, τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με ευθύνη του Προέδρου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 12
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται, από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή δύναται να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο. Ο Πρόεδρος στέλνει την Ημερήσια Διάταξη στα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3 ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση,
η οποία συγκαλείται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, εκλέγει τον Πρόεδρο της, που διευθύνει και τις εργασίες της.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του
ταμείου, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του

νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Δικαιούται, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως, να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ε.Ο.ΘΑ. και να ζητεί την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου, παρουσία του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία της Ομοσπονδίας ή των αναπληρωτών τους.
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετική με τα αποτελέσματα
του ελέγχου της, την οποία υποβάλλει δια του Προέδρου της στην ετήσια, τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσκαλεί εγγράφως για έλεγχο την
Εξελεγκτική Επιτροπή, ταυτόχρονα με την πρόσκληση των αντιπροσώπων για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εάν δεν έχει προσέλθει αυτοβούλως.
6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο της και να
καταθέσει την έκθεση της στο Δ.Σ. πριν από την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, οπότε το Δ.Σ. οφείλει να έχει κλείσει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Οι εκπρόσωποι της Ε.Ο.ΘΑ. στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.με.Α. ανακηρύσσονται όπως ορίζει το Καταστατικό του Τριτοβάθμιου αυτού Οργάνου.
2. Οι εκπρόσωποι της Ε.Ο.ΘΑ. στην Thalassaemia International Federation
–T.I.F.- εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση , όπως ορίζεται από το καταστατικό του T.I.F., και οι υποψηφιότητες προέρχονται από τα μέλη των συλλόγων της Ε.Ο.ΘΑ. κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. του φορέα τους.
3. Η συμμετοχή της Ε.Ο.ΘΑ. σε κάθε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό εθνικού,
ή διεθνούς επιπέδου όπου συμμετέχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση και η ανάδειξη αντιπροσώπων να γίνεται όπως ορίζεται από το καταστατικό του οργάνου αυτού στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΘΑ..

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Εκπρόσωπος που μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις συνεχόμενες, τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με ευθύνη του Προέδρου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο.
2. Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει στο Δ.Σ. θέμα αντικατάστασης από τη θέση του οποιουδήποτε συμβούλου κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα καθήκοντά του.
3. Η αντικατάσταση που αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 μπορεί να γίνει για πέντε το πολύ συμβούλους.
4. Η αντικατάσταση του Προέδρου, σε περίπτωση μομφής, γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, το σύνολο των γονέων του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4.
6. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται με ευθύνη του Προέδρου, ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών κατά τις
αρχαιρεσίες, Θαλασσαιμικός ή Γονιός προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Κατά τη Γενική Συνέλευση εκάστου τρίτου έτους γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκπροσώπων της Ε.Ο.ΘΑ. και στο T.I.F.
Η θητεία των μελών όλων των οργάνων που εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση είναι τριετής.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Δ.Σ., λήγει αυτόματα και η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των
ταμειακά εντάξει συλλόγων-μελών. Πληρωμές καθυστερουμένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι εκπρόσωποι για το T.I.F. υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις προς το Δ.Σ. το αργότερο τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των αιτούντων στη συνέλευση, αναρτά δε πίνακα των υποψηφίων πριν τη έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το
T.I.F.
2. Στις αρχαιρεσίες υπάρχουν:
α. Ένα ψηφοδέλτιο, όπου καταγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, ενιαίο για

Θαλασσαιμικούς και Γονείς.
β. Ένα ψηφοδέλτιο όπου καταγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή, ενιαίο για Θαλασσαιμικούς και Γονείς.
γ. Δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου σε όλα τα ψηφοδέλτια αναγράφεται ο προσδιορισμός «ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΟΣ» ή «ΓΟΝΙΟΣ» και ο σύλλογος τον οποίο εκπροσωπεί
δ. Ένα ψηφοδέλτιο όπου καταγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το T.I.F..
3. Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου σημειώνουν:
α. Στο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. από ένα (1) μέχρι και δέκα (13) σταυρούς συνολικά, σε Θαλασσαιμικούς και σε Γονείς υποψηφίους.
β. Στο ψηφοδέλτιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή από ένα (1) μέχρι και
τρεις (3) σταυρούς, σε Θαλασσαιμικούς και σε Γονείς υποψηφίους.
γ. Στο ψηφοδέλτιο για το T.I.F. από ένα (1) μέχρι δύο (2) σταυρούς.
4. Επιτυχόντες θεωρούνται:
α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο οι 13 πρώτοι κατά σειρά επιλογής, με τον όρο ότι οι Γονείς που εκλέγονται είναι μέχρι τέσσερις (4) το πολύ. Εάν είναι περισσότεροι αντικαθίστανται με τους κατά σειρά επόμενους Θαλασσαιμικούς.
β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι 3 πρώτοι σε αριθμό ψήφων, ανεξάρτητα εάν είναι Θαλασσαιμικοί ή Γονείς.
5. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή παρουσία δικηγόρου, που εκλέγεται από τη Συνέλευση και διεξάγονται ως ακολούθως:
Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας το Προεδρείο της Γεν.
Συνέλευσης, το οποίο ασκεί και καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής τοποθετεί επί τραπέζης ψηφοδόχο, που σφραγίζεται. Κατόπιν διανέμει τα
ψηφοδέλτια και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν, επεξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας προσερχόμενος μετά την εξακρίβωση
της ταυτότητας του και από του μητρώου μελών, γενομένου ελέγχου περί του αν έχει ή όχι το δικαίωμα ψήφου, ρίχνει το ψηφοδέλτιο του
στην κάλπη, αφού προηγουμένως αναγραφεί στον ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων των παρισταμένων και εχόντων το
δικαίωμα ψήφου μελών, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων τηρώντας για το σκοπό αυτό πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή και το T.I.F., καθορίζοντας συγχρόνως και τη σειρά των επιλαχόντων αναλόγως του αριθμού των ψήφων, που έλαβε έκαστος.
6. Το Προεδρείο της Συνέλευσης συντάσσει πρακτικό περί της εκλογής και της διαλογής των ψήφων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων τακτικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτική Επιτροπής και καθορισμού της σειράς
των επιλαχόντων, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του και στη συνέχεια παραδίδεται με όλα τα σχετικά της διεξαχθείσης εκλογής στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο, κρατώντας αντίγραφο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Η εκλογή αντιπροσώπων για την Ε.Ο.ΘΑ. γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του κάθε συλλόγου-μέλους. Κάθε σύλλογος-μέλος εκπροσωπείται από Θαλασσαιμικούς ή γονείς στην Ε.Ο.ΘΑ. ως εξής:
α. Με (2) δύο αντιπροσώπους, αν κατά την εκλογή αντιπροσώπων για την Ε.Ο.ΘΑ. ψήφισαν μέχρι (30) τριάντα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.
β. Σε κάθε επιπλέον δεκαπέντε (15) ψηφίσαντα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη αντιστοιχεί ένας (1) αντιπρόσωπος.
γ. Εάν το υπόλοιπο των ψηφισάντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών είναι οκτώ (8) και πάνω προστίθεται ακόμη ένας (1) αντιπρόσωπος.
Η θητεία των αντιπροσώπων των συλλόγων για την Ε.Ο.ΘΑ. συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που διακοπεί η θητεία του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΘΑ. πριν τη διετία τότε οι σύλλογοι μπορούν να ανανεώσουν τη
θητεία των υπαρχόντων αντιπροσώπων χωρίς εκλογή νέων.

ΑΡΘΡΟ 17
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Κάθε Σύλλογος-μέλος οφείλει:
α. να κοινοποιεί στη διοίκηση της Ομοσπονδίας την προκήρυξη για την εκλογή αντιπροσώπων, την οποία αποστέλλει στα μέλη του προ των
εκλογών.
β. να υποβάλλει στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας υπογεγραμμένη από κάθε ψηφίσαντα ονομαστική κατάσταση των ψηφισάντων μελών του,
όπου να αναγράφεται δίπλα σε κάθε όνομα αν είναι θαλασσαιμικός ή άτομο α’ και β΄ βαθμού συγγένειας ή σύζυγος.
γ. να υποβάλλει αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής που διενήργησε τις Εκλογές.
δ. να υποβάλλει βεβαίωση παραστάσεως δικηγόρου, εάν έχει πάνω από
30 εγγεγραμμένα μέλη.
2. Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των συλλόγων για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία έχουν οι Θαλασσαιμικοί και οι
σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού.
3. Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των συλλόγων για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία δεν έχουν:
α. Οι Θαλασσαιμικοί που έχουν ψηφίσει για τον ίδιο λόγο σε εκλογές
άλλου συλλόγου Θαλασσαιμίας, του οποίου είναι επίσης μέλη και που προηγήθηκαν.
β. Οι φίλοι, ή άλλοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι είναι μέλη του συλλόγου,
ακόμα κι αν είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι.
3. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δικαιούται να ορίσει αντιπρόσωπο της για να παρακολουθήσει την εκλογική διαδικασία οποιουδήποτε συλλόγου-
μέλους και να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.
4. Το Δ.Σ. αφού ελέγξει και εγκρίνει τα υποβληθέντα στοιχεία, εγγράφει στο

μητρώο αντιπροσώπων τους εκλεγμένους από τους συλλόγους-μέλη.
5. Εκπίπτουν από αξίωμα τους οι αντιπρόσωποι και διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο, αν καταδικασθούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για παράβαση του Ποινικού Δικαίου και σε άλλες περιπτώσεις που θα καθορίσει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 18
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ε.Ο.ΘΑ. ενώπιον των δικαστηρίων και όλων εν γένει των κρατικών αρχών πάσας αυτού τις σχέσεις και διαφοράς, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αφού λάβει υπ’ όψιν του τα θέματα που θέτουν και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. σε εύλογο χρονικό διάστημα, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δίδει τον λόγο σε όσους το ζητήσουν κατά σειρά και τον αφαιρεί από τους εκτρεπομένους, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, δύναται να διακόψει προσωρινά ή και να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση, κατά την οποία απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις, υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. Ο πρόεδρος δύναται να εξουσιοδοτήσει μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο ώστε να διεκπεραιώνει τρέχουσες υποθέσεις.
3. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο ή παραιτηθέντα αναπληρώνουν κατά
σειρά οι Αντιπρόεδροι και σε περίπτωση αδυναμίας και αυτών, ο Γενικός
Γραμματέας και τελικώς ο πρεσβύτερος των Θαλασσαιμικών συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 19
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ε.Ο.ΘΑ., διεξάγει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα παντός είδους έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και πρωτοκολλά τα εισερχόμενα έγγραφα, ταχυδρομεί τα εξερχόμενα και έχει την ευθύνη της εργασίας των υπαλλήλων.
2. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και κρατεί τα ακόλουθα βιβλία:
α) Το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Το βιβλίο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
δ) το Γενικό Μητρώο μελών της Ε.Ο.ΘΑ.
και κάθε άλλο βιβλίο απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της
Ομοσπονδίας.

3. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και σε περίπτωση αδυναμίας και αυτού, ο Οργανωτικός Γραμματέας.
4. Ο Οργανωτικός Γραμματέας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην
Ε.Ο.ΘΑ. και τους συλλόγους-μέλη της, με τους οποίους βρίσκεται σε συνεχή και άμεση επικοινωνία.
Εισηγείται στο Δ.Σ. μέτρα στήριξης και οργάνωσης των συλλόγων-μελών και επιβλέπει την εφαρμογή τους. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να του ανατεθούν και άλλα επί μέρους καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 20
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν τη σφραγίδα της Ε.Ο.ΘΑ. και την υπογραφή του τις ετήσιες εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα της Ε.Ο.ΘΑ..
2. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων, που εκδίδονται κατόπιν έγκρισης της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο,
υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και σφραγισμένα με την σφραγίδα της Ε.Ο.ΘΑ..
3. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και καταστατική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει επ’ονόματι της Ε.Ο.ΘΑ. σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, που δίνει τόκο των
καταθέσεων, όλες τις εισπράξεις της Ε.Ο.ΘΑ. δικαιούται όμως να κρατεί ο ίδιος ποσό μέχρι Χίλια (1.000) ΕΥΡ? για την εξυπηρέτηση των τρεχόντων
υποχρεώσεων της Ε.Ο.ΘΑ..
4. Η ανάληψη χρημάτων, από τις καταθέσεις στην Τράπεζα ή η έκδοση επιταγών ενεργείται από τον Ταμία κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ.,
που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
5. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Υποχρεούται να υποβάλλει κάθε
τρίμηνο αναλυτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Διοικητικού
Συμβουλίου, στο τέλος δε του διαχειριστικού έτους, καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον απολογισμό των
εσόδων και εξόδων. Επίσης, καταθέτει στην ετήσια Γενική Συνέλευση
αναλυτικό πίνακα με την περιουσία της Ομοσπονδίας.
6. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Βοηθός Ταμία και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
οριζόμενο από αυτόν. Χρέη Ταμία ή αναπληρωτή δεν μπορεί να εκτελεί ο
Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αναπληρωτές τους.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η Ομοσπονδία διαλύεται, αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από τις

σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τον Νόμο.
2. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση της Ε.Ο.ΘΑ. απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει συλλόγων-μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 παρόντων.
3. Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Ο.ΘΑ. ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, η δε τυχόν απομένουσα περιουσία της
διατίθεται για την εκπλήρωση του σκοπού της επιστημονικής έρευνας ή τη βελτίωση της νοσηλείας και θεραπευτικής αγωγής των ατόμων με
Θαλασσαιμικά σύνδρομα, προσδιοριζόμενου ειδικότερα από την Γενική
Συνέλευση, κατά την ανωτέρω απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Ε.Ο.ΘΑ. έχει σφραγίδα στρογγυλή, όπου αναγράφεται κυκλικά:
«Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας» και στο κέντρο τα αρχικά Ε.Ο.ΘΑ. και το έτος ίδρυσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσογειακής
Αναιμίας (1991).
Έμβλημα της Ε.Ο.ΘΑ. είναι η Ελληνική Σημαία, οδηγούμενη σταθερά από ένα περιστέρι.

ΑΡΘΡΟ 23

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του σχετικού Νόμου.

ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι τρία (23) άρθρα μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε και για το σκοπό αυτό και θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τέλος οι τροποποιήσεις που αφορούν διατάξεις για την εκλογή αντιπροσώπων των συλλόγων και νέων οργάνων, θα ισχύσει από την επόμενη τακτική
εκλογοαπολογιστική συνέλευση.